top of page
Writing with Pen

Vpis in pogoji 

Seznam korakov z vsemi potrebnimi informacijami za vpis v naš program.

Izobraževanje

Izobraževanje poteka po priporočilih Evropske federacije za parodontologijo iz leta 1999.

 

Izobraževanje traja 2 leti na Višji strokovni šoli.

 

Program je sestavljen iz skupnih, temeljnih in posebnih strokovnih predmetov ter praktičnih vaj.

Omejitev vpisa in merila za izbiro

Če bo za vpis v posamezni višješolski študijski program več prijav, kot je razpisanih vpisnih mest, bodo višje strokovne šole do 17. aprila 2020 sprejele sklep o omejitvi vpisa, kandidati pa boste izbrani po številu doseženih točk. Sklep o omejitvi vpisa bo objavljen do 24. aprila 2020 na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Upoštevana bodo naslednja merila za izbiro:

Če ste končali srednješolsko izobraževanje, bo upoštevan seštevek:

  • s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri splošni maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu ter

  • ocen splošnega uspeha iz 3. in 4. letnika oziroma zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja. (npr.1. in 2. letnik PTI izobraževanja)

 

Če ste opravili mojstrski ali delovodski ali poslovodski izpit, bo upoštevan seštevek:

  • s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu ter

  • ocen pri preizkusu znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika.

Napredovanje v drugi letnik

V 2. letnik lahko napreduje kdor uspešno opravi izpite vseh predmetov 1. letnika ter dokaže najmanj 90%-no udeležbo pri praktičnem izobraževanju in opravi pisno poročilo o praktičnem izobraževanju.

Šolnina

Cena za eno leto znaša 7.000,00 €, za 2 leti 14.000,00 €.

 

Možno je plačilo v 2 obrokih. Šolnina na 2 obroka znaša 7.500,00 EUR na leto.

Dokončanje izobraževanja

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe je treba opraviti vse študijske obveznosti:

 

 izpite, vaje, seminarske naloge;

 dokazati najmanj 90%-no udeležbo pri praktičnem izobraževanju ter izdelati (predložiti ) pisno poročilo

opraviti diplomski izpit (sestavljen iz diplomske naloge in njenega zagovora).

      

Diplomsko nalogo sestavlja naloga in dokumentacija 5 kliničnih primerov.

bottom of page