press to zoom
Outdoor Class
Outdoor Class

press to zoom
Graduates
Graduates

press to zoom

press to zoom
1/3

PREDSTAVITEV

Najbolj razširjeni bolezni v ustni votlini v svetu in pri nas sta zobna gniloba in parodontalna bolezen. Osnova preprečevanja obeh bolezni je ustrezno odstranjevanje zobnih oblog na osebni in profesionalni ravni. Motivacija, pouk in kontrola ustne higiene ter odstranitev mehkih in trdih zobnih oblog predstavljajo temelj delovanja ustnega higienika. Preventivna zobozdravstvena dejavnost ustnega higienika pomeni zmanjšanje zobne gnilobe med otroci in mladino ter odraslim prebivalstvom in zmanjšanje parodontalne bolezni ter z njo povezanimi nekaterimi sistemskimi boleznimi. Skupaj z zobozdravnikom in zobozdravniško asistentko (medicinsko sestro) predstavlja ustni higienik nepogrešljivi člen preventivne zobozdravstvene dejavnosti in v veliki meri prispeva k izboljšanju oralnega zdravja pri vseh skupinah prebivalstva.

SKALDENS, zasebni zdravstveni zavod, OE Všija strokovna šola za ustne higienike izobražuje za poklic ustnega higienika/ustne higieničarke.

Prednosti ustnega higienika

Okrepitev preventivne zobozdravstvene dejavnosti v R Sloveniji. Omejitev pandemičnih razsežnosti parodontalne bolezni v R Sloveniji (prizadetih je 98% prebivalstva). Prihranek časa zobozdravnikom, da se bodo lahko posvetili tistim zahtevnim posegom, ki zahtevajo diplomo Medicinske fakultete. Prihranek sredstev, kar bo omogočilo večjo dostopnost prebivalcev R Slovenije do zobozdravstvene oskrbe.

Tipicne naloge

 • Zapis osnovne anamneze, kliničnih oralnih in zobnih indeksov

 • Prosveta in vzgoja ustne higiene za otroke in odrasle ter ogrožene skupine prebivalcev

 • Dietetično svetovanje za preventivo bolezni zob in ustne votline

 • Odstranjevanje mehkih in trdih zobnih oblog (odstranitev zobnega kamna)

 • Luščenje in glajenje zobnih korenin

 • Topikalna fluorizacija zobovja

 • Načrtovanje in kontrola opravljenih nalog  pod neposrednim nadzorstvom zobozdravnika.

Cilj izobrazevalnega programa

 • Pridobi znanja in veščine, ki so potrebna za delo ustnega higienika;

 • Pridobi znanja o pomenu zob, obzobnih tkiv in ustne votline na splošno zdravje in o vplivu sistemskih bolezni na oralno zdravje;

 • Pridobi znanja in veščine za oralni klinični pregled, zapis stanja in oceno potreb po oralnem zdravju;

 • Pridobi znanja za holističen pristop do pacienta in znanja, ki mu omogočajo razumeti in vzpostaviti dober odnos s pacienti in njihovimi sorodniki;

 • Pridobi znanja za promocijo oralnega zdravja posameznikov in skupine ljudi;

 • Pridobi teoretična in praktična znanja, ki jim omogočajo samostojno opravljanje dela v okviru poklicnih kompetenc;

 • Si razvije odgovornost do dela ter privzgoji moralno etično zavest in human odnos do dela z ljudmi;

 • Usposobi se za odprto komunikacijo;

 • Si pridobi znanja iz varstva pri delu in razvijejo ekolšoko zavest;

 • Razvije skrb za lastno zdravje in pozitivno samopodobo in pozitivni odnos do vseh oblik zdravega načina življenja

 • Privzgoji si uglajeno obnašanje in primeren in spotljiv odnos pacientov in ljudi nasploh;

 • Spontano se odziva na etične vrednote in ravnajo po njih v skladu z medicinsko etiko v svojem poklicnem življenju

 • razvije motivacijo za vseživljenjsko učenje. 

Poklicno specifične kompetence

 • načrtovanje, priprava, izvedba in kontrola lastnega dela;

 • komunikacija  s pacienti, svojci in s sodelavci v zobozdravstvenem timu ter drugimi strokovnjaki;

 • uporaba strokovne terminologije, komunikacija v tujem jeziku;

 • uporaba sodobno informacijsko-komunikacijske tehnologije;

 • sodelovanje v negovalnem zobozdravstvenem timu za dejavnost ustne higiene in pri usklajevanju dela podpornih služb;

 • izpolnjevanje zobozdravstvene in druge dokumentacije;

 • evidentiranje, naročanje in shranjevanje materiala za izvajanje ustne higiene;

 • vzdrževanje zobozdravstvenih pripomočkov, delovnih orodij, inštrumentov;

 • izvajanje ustne higiene posameznika v različnih življenjskih obdobjih in stanjih;

 • pridobitev znanj o pomenu zob, obzobnih tkiv in ustne votline;

 • pridobitev znanj o vplivu sistemskih bolezni na oralno zdravje;

 • izvajanje svetovanja in vzgoje o ustni higieni vsem skupinam prebivalstva;

 • izvajanje dietetičnega svetovanja o bolezni zob in ustne votline;

 • izvajanje luščenja zobnih oblog,

 • izvajanje glajenja zobnih korenin;

 • poliranje zob;

 • izvajanje topikalne fluorizacije;

 • nudenje pomoči pacientu pri izvajanju ustne higiene;

 • izvajanje preventivnih, diagnostičnih in kurativnih terapevtskih postopkov ustne higiene;

 • izvajanje temeljnih postopkov oživljanja;

 • evidentiranje, vodenje, spremljanje in evalvacija podatkov o stanju zob in dlesni pacientov;

 • organizacija in sodelovanje v procesu formalnega in neformalnega izobraževanja in usposabljanja

Povzetek NAKVIS 

z dne 20. 2.2014

 

 

Višja strokovna šola za ustne higienike, ki deluje v sklopu zasebnega zdravstvenega zavoda SKALDENS ima izdelano in javno objavljeno vizijo in poslanstvo. Poslanstvo šole je izobraževati za poklic ustnega higienika in s tem preko preventivnih dejavnosti vplivati na izboljšanje oralnega zdravja prebivalcev. Poslanstvo je družbeno pomembno, a žal premalo priznano tudi znotraj zobozdravstvene stroke, tako da šola ostaja v svojih prizadevanjih osamljena, kar deluje zavirajoče na njen razvoj in večjo prepoznavnost v javnosti. S ciljem uresničevanja zastavljene vizije naj bi šola izdelala strategijo, v katero naj bi bili zajeti mehanizmi za ugotavljanje in sledenje zaposlovanja diplomantov, za sledenje trgu dela, za večjo prepoznavnost šole v javnosti ter za vzpostavljanje mednarodnih povezav. Vpis že nekaj let stagnira, ni pa zaznati pobud ali dejavnosti za povečanje vpisa, kar bi bilo v skladu z zastavljenimi cilji.

Ugotavljamo, da šola na večini področij deluje skladno z Zakonom o višjem strokovnem izobraževanju in Merili za zunanjo evalvacijo višjih strokovnih šol. Neskladnosti so bile ugotovljene le pri nezasedenem mestu organizatorja praktičnega izobraževanja, kar šola utemeljuje s specifičnostjo svoje dejavnosti in pri vključenosti študentov v strateški svet šole in svet zavoda, kar šola utemeljuje z majhnim številom študentov. 

 

(povzeto s strani: Nacionalna Agencija Republike Slovenije za Kakovost v Visokem Šolstvu, klikni za povezavo)