ŠTUDIJ

Vpisni pogoji

 

 

PRVI PRIJAVNI ROK

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko prijavite od 15. februarja do 18. marca 2021 z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga podpisanega pošljite skupaj z zahtevanimi dokazili:

1. s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje

ali

2. skeniranega na

e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si

Oddati smete samo eno prijavo, na katero pa lahko napišete oziroma se prijavite v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne višješolske študijske programe. V prijavi po prednostnem vrstnem redu navedite, v katere višješolske študijske programe se želite vpisati. Šteje se, da se prijavljate v različne višješolske študijske

programe, če se za vpis v isti program prijavite za redni študij, izredni študij, na sedežu višje strokovne šole oziroma v drugem kraju. Vrstni red zapisanih šol in višješolskih študijskih programov je zelo pomemben, saj boste uvrščeni v prvega, za katerega boste izpolnili vse vpisne pogoje.

Zadnji dan za prijavo je 18. marec 2021. Po tem datumu vrstnega reda zapisanih višješolskih študijskih programov oziroma študijskih želja ni mogoče več spremeniti.

Višješolska prijavna služba bo do 21. julija 2021 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 20. avgusta 2021.

 

 

DRUGI PRIJAVNI ROK

 

Podatki o prostih mestih bodo objavljeni 23. avgusta 2021 na spletni strani https://vss-ce.com/vps

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na prosta mesta lahko prijavite od 24. avgusta do 31. avgusta 2021 z

elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps

Prijavite se po enakem postopku kot na prvem prijavnem roku.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga podpisanega pošljite skupaj z zahtevanimi dokazili:

1. s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje

2. skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si

Višješolska prijavna služba bo do 23. septembra 2021 kandidate, ki so se za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Kandidati, ki so izbrani na podlagi Prijave za vpis in o tem obveščeni s strani Višješolske prijavne službe, se na povabilo višje strokovne šole vpišejo do 1. oktobra 2021.

Omejitev vpisa in merila za izbiro

 

Če bo za vpis v posamezni višješolski študijski program več prijav, kot je razpisanih vpisnih mest, bodo višje strokovne šole do 17. aprila 2020 sprejele sklep o omejitvi vpisa, kandidati pa boste izbrani po številu doseženih točk. Sklep o omejitvi vpisa bo objavljen do 24. aprila 2020 na spletni strani Višješolske prijavne službe.

Upoštevana bodo naslednja merila za izbiro:

Če ste končali srednješolsko izobraževanje, bo upoštevan seštevek:

  • s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri splošni maturi, poklicni maturi ali zaključnem izpitu ter

  • ocen splošnega uspeha iz 3. in 4. letnika oziroma zadnjih dveh letnikov srednješolskega izobraževanja. (npr.1. in 2. letnik PTI izobraževanja)

 

Če ste opravili mojstrski ali delovodski ali poslovodski izpit, bo upoštevan seštevek:

  • s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma poslovodskem izpitu ter

  • ocen pri preizkusu znanja iz slovenščine (oz. italijanščine ali madžarščine na narodnostno mešanih območjih) in matematike ali tujega jezika.

Napredovanje v drugi letnik

 

V 2. letnik lahko napreduje kdor uspešno opravi izpite vseh predmetov 1. letnika ter dokaže najmanj 90%-no udeležbo pri praktičnem izobraževanju in opravi pisno poročilo o praktičnem izobraževanju.

Šolnina

 

Cena za eno leto znaša 7.000,00 €, za 2 leti 14.000,00 €.

 

Možno je plačilo v 2 obrokih. Šolnina na 2 obroka znaša 7.500,00 EUR na leto.

Izobraževanje

 

Izobraževanje poteka po priporočilih Evropske federacije za parodontologijo iz leta 1999.

 

Izobraževanje traja 2 leti na Višji strokovni šoli.

 

Program je sestavljen iz skupnih, temeljnih in posebnih strokovnih predmetov ter praktičnih vaj.

Dokončanje izobraževanja

 

Za dokončanje izobraževanja in pridobitev izobrazbe je treba opraviti vse študijske obveznosti:

 

 izpite, vaje, seminarske naloge;

 dokazati najmanj 90%-no udeležbo pri           praktičnem izobraževanju ter izdelati (predložiti ) pisno poročilo;

opraviti diplomski izpit; ta je sestavljen iz diplomske naloge in njenega zagovora.

      

Diplomsko nalogo sestavlja naloga in dokumentacija 5 kliničnih primerov.